Artikkelen ble publisert i Villmarksliv (2015), revidert utgave (2019).

Kart og kompass 2

Kort om kart

I et av hjør­ne­ne på kar­tet bør det stå hvor mye en cen­ti­me­ter på kar­tet til­sva­rer i vir­ke­lig­he­ten. Det står for eks­em­pel 1:50 000, som be­tyr at en cen­ti­me­ter på kar­tet til­sva­rer 50 000 cen­ti­me­ter i vir­ke­lig­he­ten, altså fem hundre me­ter. Det­te kal­les må­le­stokk. Nord-sør-lin­jer er lin­je­ne som går fra top­pen av kar­tet til bun­nen. Toppen av kar­tet pe­ker alltid mot nord, derfor må bun­nen av kar­tet alltid peke mot sør.

Når du hol­der et kart rik­tig vei, slik at du kan lese teks­ten, pe­ker top­pen mot nord. Kom­pass­nå­la, den røde pe­ke­ren som snur­rer inni kom­pas­set pe­ker også mot nord. Start med å orien­te­re kar­tet. Hold det slik at det stem­mer overens med ter­ren­get. Da skal nord på kar­tet peke samme vei som kom­pass­nå­len. Når du skal gjø­re det­te, er det lurt å være på et over­sikt­lig om­rå­de, for eks­em­pel en topp.

Lær deg å lese kart

Det vik­tig­ste å for­stå er høydekurver. De vi­ser kon­tu­ren på land­ska­pet og hvor bratt ter­ren­get er. Jo tet­te­re dis­se kur­ve­ne er mar­kert, desto brat­te­re er ter­ren­get. Ru­te­net­tet, de blå ru­te­ne, til­sva­rer 1 x 1 ki­lo­me­ter. Da kan du en­kelt tel­le hvor mange ki­lo­me­ter det er i luft­lin­je fra A til B.

kompasskurs_Maria Stray

Kompass: gå på kompasskurs

Når du skal gå på kom­pass­kurs, må du vite at den røde pi­len pe­ker mot nord. Lin­je­ne som lig­ger etter hverandre i sir­ke­len hvor den røde pi­len lig­ger, he­ter hjel­pe­lin­jer. I den samme sir­ke­len fin­ner vi en av­mer­ket rød pil som kal­les nord­pi­len. Dis­se ut­gjør sammen kompasshuset. Når du har ori­en­tert kar­tet, kan du fin­ne ut hvor du er. Det­te punk­tet kal­ler vi (A), deretter må du fin­ne ut hvor du skal (B). Legg kom­pas­set slik at det pe­ker mot punkt (B) fra punkt (A). Deretter stil­ler du hjel­pe­lin­je­ne inn slik at dis­se er pa­ral­lel­le med nord-sør-lin­je­ne på kar­tet. Nå kan du løf­te kom­pas­set opp fra kar­tet. Hold det vann­rett, og snu deg slik at kom­pass­nå­len lig­ger inni nord­pi­len. Der har du ret­nin­gen du skal gå i: marsjretningen.

Ut og øv!

Det bes­te du kan gjø­re for å bli trygg på kart og kom­pass, er å øve mye. Gå ut i god­vær og tren. Ta for deg noen små top­per eller kor­te­re av­stan­der i nær­om­rå­det, eller et om­rå­de du er kjent i fra før. Også for dem som har lang er­fa­ring med kart og kom­pass, løn­ner det seg å øve for å hol­de kunn­ska­pen ved like. Det er fort gjort å glem­me alt sammen! Det å vite hvor du er og være trygg i ter­ren­get gir en eks­tra gle­de ved tu­ren.

Kart og kompass

GPS – en erstatning for kart og kompass?

I til­legg kan det være greit å ha med en GPS. Hvordan GPS-en fun­ge­rer, va­ri­e­rer fra GPS til GPS, og det er vik­tig å set­te seg inn i hvordan akkurat din GPS skal bru­kes. En GPS gir deg din nøy­ak­ti­ge po­si­sjon hele døg­net, uan­sett vær­for­hold, med for­be­hold om at sig­na­let ikke blir skjer­met av for eks­em­pel sto­re fjell. GPS er en god sik­ker­het å ha i bak­hånd.

Dersom det blir tett tåke, kan du for eks­em­pel føl­ge dine egne spor tilbake til ut­gangs­punk­tet. Det fin­nes GPS-er med kart, og helt enk­le ver­sjo­ner uten kart som kun mar­ke­rer med en strek hvor du har gått. Den for­tel­ler deg hvor langt unna du er ut­gangs­punk­tet dersom du har lag­ret det­te punk­tet – noe du bør du gjø­re før du leg­ger ut på tur, dersom du har en GPS til­gjen­ge­lig. Likevel vil aldri en GPS er­stat­te kart og kom­pass, ettersom en GPS går på bat­te­ri­er og kan gå tom!

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this