Lær deg kart og kompass – bli trygg i på tur alene!

Lær deg kart og kompass

Skrevet av: Maria Stray Homme
Publisert: 10.10.19

Artikkelen ble publisert i Villmarksliv (2015), revidert utgave (2019).

Kart og kompass 2

Kort om kart

I et av hjør­ne­ne på kar­tet bør det stå hvor mye en cen­ti­me­ter på kar­tet til­sva­rer i vir­ke­lig­he­ten. Det står for eks­em­pel 1:50 000, som be­tyr at en cen­ti­me­ter på kar­tet til­sva­rer 50 000 cen­ti­me­ter i vir­ke­lig­he­ten, altså fem hundre me­ter. Det­te kal­les må­le­stokk. Nord-sør-lin­jer er lin­je­ne som går fra top­pen av kar­tet til bun­nen. Toppen av kar­tet pe­ker alltid mot nord, derfor må bun­nen av kar­tet alltid peke mot sør.

Når du hol­der et kart rik­tig vei, slik at du kan lese teks­ten, pe­ker top­pen mot nord. Kom­pass­nå­la, den røde pe­ke­ren som snur­rer inni kom­pas­set pe­ker også mot nord. Start med å orien­te­re kar­tet. Hold det slik at det stem­mer overens med ter­ren­get. Da skal nord på kar­tet peke samme vei som kom­pass­nå­len. Når du skal gjø­re det­te, er det lurt å være på et over­sikt­lig om­rå­de, for eks­em­pel en topp.

Lær deg å lese kart

Det vik­tig­ste å for­stå er høydekurver. De vi­ser kon­tu­ren på land­ska­pet og hvor bratt ter­ren­get er. Jo tet­te­re dis­se kur­ve­ne er mar­kert, desto brat­te­re er ter­ren­get. Ru­te­net­tet, de blå ru­te­ne, til­sva­rer 1 x 1 ki­lo­me­ter. Da kan du en­kelt tel­le hvor mange ki­lo­me­ter det er i luft­lin­je fra A til B.

kompasskurs_Maria Stray

Kompass: gå på kompasskurs

Når du skal gå på kom­pass­kurs, må du vite at den røde pi­len pe­ker mot nord. Lin­je­ne som lig­ger etter hverandre i sir­ke­len hvor den røde pi­len lig­ger, he­ter hjel­pe­lin­jer. I den samme sir­ke­len fin­ner vi en av­mer­ket rød pil som kal­les nord­pi­len. Dis­se ut­gjør sammen kompasshuset. Når du har ori­en­tert kar­tet, kan du fin­ne ut hvor du er. Det­te punk­tet kal­ler vi (A), deretter må du fin­ne ut hvor du skal (B). Legg kom­pas­set slik at det pe­ker mot punkt (B) fra punkt (A). Deretter stil­ler du hjel­pe­lin­je­ne inn slik at dis­se er pa­ral­lel­le med nord-sør-lin­je­ne på kar­tet. Nå kan du løf­te kom­pas­set opp fra kar­tet. Hold det vann­rett, og snu deg slik at kom­pass­nå­len lig­ger inni nord­pi­len. Der har du ret­nin­gen du skal gå i: marsjretningen.

Ut og øv!

Det bes­te du kan gjø­re for å bli trygg på kart og kom­pass, er å øve mye. Gå ut i god­vær og tren. Ta for deg noen små top­per eller kor­te­re av­stan­der i nær­om­rå­det, eller et om­rå­de du er kjent i fra før. Også for dem som har lang er­fa­ring med kart og kom­pass, løn­ner det seg å øve for å hol­de kunn­ska­pen ved like. Det er fort gjort å glem­me alt sammen! Det å vite hvor du er og være trygg i ter­ren­get gir en eks­tra gle­de ved tu­ren.

Kart og kompass

GPS – en erstatning for kart og kompass?

I til­legg kan det være greit å ha med en GPS. Hvordan GPS-en fun­ge­rer, va­ri­e­rer fra GPS til GPS, og det er vik­tig å set­te seg inn i hvordan akkurat din GPS skal bru­kes. En GPS gir deg din nøy­ak­ti­ge po­si­sjon hele døg­net, uan­sett vær­for­hold, med for­be­hold om at sig­na­let ikke blir skjer­met av for eks­em­pel sto­re fjell. GPS er en god sik­ker­het å ha i bak­hånd.

Dersom det blir tett tåke, kan du for eks­em­pel føl­ge dine egne spor tilbake til ut­gangs­punk­tet. Det fin­nes GPS-er med kart, og helt enk­le ver­sjo­ner uten kart som kun mar­ke­rer med en strek hvor du har gått. Den for­tel­ler deg hvor langt unna du er ut­gangs­punk­tet dersom du har lag­ret det­te punk­tet – noe du bør du gjø­re før du leg­ger ut på tur, dersom du har en GPS til­gjen­ge­lig. Likevel vil aldri en GPS er­stat­te kart og kom­pass, ettersom en GPS går på bat­te­ri­er og kan gå tom!

 
Dette innlegget handlet om:
ALDER: 28
BOSTED: Kristiansand
ANNONSE
Turjenter.no27.01.19
ANNONSE
Maria Stray Homme14.01.18
ANNONSE
Maria Stray Homme02.08.17
Julie Korneliussen14.12.15
ANNONSE
Maria Stray Homme10.04.18
Iselin Næss06.03.19
Gunhild og Helene09.02.19
Turjenter.no28.06.20
ANNONSE
Julie Korneliussen14.04.17
Erle Amalie Fuglesteg18.12.20
Gunhild og Helene13.11.19
Åste Innleggen02.07.19
ANNONSE
Ingvild Paulsen Vie28.07.20
Ingvild Paulsen Vie24.09.19
Jill Kristin Øie10.12.18
Maria Stray Homme05.07.17
Maria Stray Homme21.03.17
Maria Philippa Rossi16.03.20
Gunhild og Helene11.05.18
Ingvild Paulsen Vie25.11.19
ANNONSE
Guri Anne Hansen20.05.20
Maria Stray Homme14.02.17
ANNONSE
Julie Korneliussen20.06.16
ANNONSE
Julie Korneliussen07.11.19
Elin Øverland16.04.19
Maria Philippa Rossi07.08.18
Turjenter.no06.07.20
ANNONSE
Turjenter.no13.05.18
ANNONSE
Maria Stray Homme06.05.18
ANNONSE
Turjenter.no14.09.18
Jill Kristin Øie29.08.19
ANNONSE
Julie Korneliussen18.07.17
ANNONSE
Maria Stray Homme16.08.17
ANNONSE
Maria Stray Homme19.03.20
Maria Stray Homme30.11.17
Maria Stray Homme20.04.18
ANNONSE
Turjenter.no28.04.16
Maria Stray Homme13.06.17
Maria Stray Homme04.03.19
Gunhild og Helene19.06.18
Gunhild og Helene11.10.18
ANNONSE
Maria Stray Homme08.12.17
Britt-Ingunn Tafjord Walle27.03.19
ANNONSE
Julie Korneliussen30.10.16
ANNONSE
Julie Korneliussen15.05.17
Maria Stray Homme04.08.17
ANNONSE
Julie Korneliussen06.10.17
Gunhild og Helene11.04.18
Maria Philippa Rossi07.03.21
Maria Philippa Rossi19.03.19
ANNONSE
Turjenter.no02.08.18
ANNONSE
Jill Kristin Øie16.12.18
ANNONSE
Gunhild og Helene20.11.17
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Meld deg på
vårt nyhetsbrev
Mailchimp form
reCAPTCHA

*Ved innsending samtykker du til personvernerklæringen

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this